Ponedjeljak, 21 Ožujak 2022 06:17

Opći uvijeti poslovanja

Na snazi od: 21.3.2022. godine


1. PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE OPĆIH UVJETA

1.1.Predmet. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se poslovni i odnosi između Centra Essentia, obrt za edukaciju, vl. Lea Fadljević, Dubrovačka 12, Osijek, (u daljnjem tekstu: Centar Essentia), kao pružatelja usluga, s jedne strane, i naručitelja usluga, s druge strane (u daljnjem tekstu: naručitelj).

1.2.Zasnivanje ugovornog odnosa. Ugovorni odnos između Centra Essentia i naručitelja zasniva se narudžbom kupca i nakon što je za istu izvršena uplata na transakcijski račun centra Essentia.


2. CIJENA

2.1.Porez. Cijene usluga ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Centra Essentia nije u sustavu PDV-a, temeljem članka 90.st.2. Zakona o PDV-u.

2.2. Cijena je izražena u HRK.


3. UVJETI PLAĆANJA

3.1. Plaćanje se vrši isključivo na transakcijski račun Centra Essentia koji naručitelj dobiva na elektronsku poštu prilikom podnošenja narudžbe.

3.2. Reklamacije računa. Eventualne reklamacije na račun naručitelj je dužan dostaviti Centru Essentia pisanim putem uz detaljno obrazloženje reklamacije, u roku od 8 dana od dana izdavanja računa. Istekom navedenog roka, račun se smatra ispravnim i priznatim, te se naknadne reklamacije na izdani račun neće priznavati.


4. PRUŽANJE USLUGA

4.1.Određivanje termina pružanja usluga. Termini pružanja usluga dogovaraju se putem e-maila.

4.2. Otkazivanje termina. Dogovoreni termin se može obostrano otkazati najkasnije 24 sata prije ugovorenog termina. U suprotnom, Centar Essentia, odnosno naručitelj snosi trošak otkazanog termina.

4.3.Viša sila. U slučaju nastupa nekog događaja više sile, koji onemogućuje Centar Essentia da svoju obvezu ispuni u dogovorenom roku, ili zbog kojeg se izvršenje obveza Centra Essentia ne može s pravom očekivati, Centar Essentia će o tome obavijestiti naručitelja. Nastupom više sile svi dogovoreni rokovi prestaju teći dok se smetnja ne ukloni ili ne prestane događaj više sile.
Pod događajem više sile smatrat će se svaka radnja, događaj ili okolnost koja potpuno ili djelomično sprečava i/ili neizbježno ometa Centar Essentia u izvršenju ugovorenih obveza, ako je ta radnja, događaj ili okolnost izvan područja utjecaja Centra Essentia i ako stvarno stanje kao takvo nije posljedica namjerne radnje ili nepažnje, propusta ili neuvažavanja dužne pažnje od strane Centra Essentia. Radnjama, događajima i okolnostima više sile smatrat će se osobito, ali ne i isključivo, (i) elementarne nepogode i izvanredne prirodne pojave kao što su poplava, potres, klizanje tla ili odron zemlje, požar, udar groma i sl., te epidemije i pandemije bolesti, (ii) rat ili drugi oružani sukobi, zatvaranje granica, revolucija; ustanak; terorizam, (iii) mjere nadležnih državnih tijela koje zabranjuju, ograničavaju ili onemogućavaju izvršenje obveza Centra Essentia (ukoliko nisu skrivljene
namjerom ili grubom nepažnjom od strane Centra Essentia), (iv) poteškoće u nabavi/opskrbi energijom, (v) nedostupnost internet bez krivnje Centra Essentia, (v) bolest.
Ukoliko zbog okolnosti više sile ispunjenje obveze Centra Essentia postane nemoguće ili ako okolnost više sile traje više od mjesec dana, smatrat će se da je raskinut ugovorni odnos te se Centar Essentia obvezuje izvršiti povrat eventualno izvršenih uplata na račun a za koje usluga nije pružena.

 

5. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

5.1.Odgovornost. Prilikom naručivanja usluga, svaki Naručitelj mora potvrditi da je pročitao Izjavu o odricanju od odgovornosti te da na istu daje pristanak. Centar Essentia pruža usluge edukacije koje nisu zamjena za zdravstvene, medicinske i terapeutske programe. Naručitelj sudjeluje u programima na svoju odgovornost,

 

6. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

6.1. Dokumenti, informacije i sadržaji objavljeni na web stranici www.centar-essentia.com ne smiju se kopirati, osim za individualnu uporabu, te nekomercijalne svrhe, ali uvijek uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva kao i svih ostalih ograničenja prava. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija dokumenata, informacija i sadržaja sa stranice dopuštena je isključivo temeljem prethodnog izričitog odobrenja.

6.2. Naručitelj nema pravo koristiti logotip Centra Essentia, kao ni ostale registrirane ili neregistrirane oznake koje se pojavljuju na našim web stranicama. Spomenute nazive ili logotipe Naručitelj ne smije koristiti u priopćenjima za javnost, reklamama ili na drugim marketinškim materijalima bez obzira da li su u pisanoj, elektronskoj ili nekoj drugoj formi bez prethodnog izričitog odobrenja. Oznake drugih entiteta na ovim web stranicama pojavljuju se samo za potrebe identifikacije i ne ukazuju na to da su ti entiteti odobrili ovu web stranicu ili bilo što od njenog sadržaja.

 

7. DOSTAVA PROMOTIVNIH OBAVIJESTI

Zasnivanjem poslovnog odnosa s Centrom Essentia naručitelj izjavljuje da je suglasan s korištenjem njegovih podataka u svrhu dostave promotivnih materijala, obavijesti i ponuda koje se odnose na usluge Centra Essentia, uključujući ponude novih proizvoda i usluga. Naručitelj može u svako vrijeme opozvati ovu suglasnost dostavom pisane obavijesti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i/ili odjavom s newslettera.

 

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1.Objava Općih uvjeta. Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internetskim stranicama www.centar-essentia.com dana 21.03.2022. godine i primjenjuju se s danom objave.

8.2.Djelomična nevaljanost. Ako bi neka od odredbi ovih Općih uvjeta ili posebnih pogodbi ugovornih stranaka bila ili postala nevaljana, to neće imati utjecaja na pravovaljanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta ili posebnih ugovornih pogodbi.

8.3.Izmjene Općih uvjeta. Centar Essentia pridržava pravo izmijeniti i dopuniti ove Opće uvjete. Izmijenjena i dopunjena verzija Općih uvjeta objavljuje se na internetskim stranicama Centra Essentia (www.centar-essentia.com). Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti primjenjuju se na sve nove poslovne odnose koji se zasnivaju nakon stupanja na snagu izmijenjenih i dopunjenih Općih uvjeta..